تست برای ششم


  • تعداد سوال : 10
  • تاریخ برگزاری : 1397/03/01
  • قیمت : 0 تومان
  • مدت زمان آزمون : 10 دقیقه
  • وضعیت برگزاری : درحال برگزاري
  • ساعت شروع : 009:00
  • ساعت پایان : 23:00
  • پایه درسی : ششم ریاضی

عضو خبرنامه ریتم شوید